Geniet van 5% korting via onze website met de code :

Ontdek alle eigendommen

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN

ARTIKEL 1: TERMINOLOGIE:

In de algemene voorwaarden gebruiken wij de volgende termen:

1. Tussenpersoon: De vennootschap HOLIDAYS ARDENNES BVBA is gespecialiseerd in de verhuur van vakantiewoningen in de Ardennen. Zij biedt klanten een seizoensgebonden accommodatie aan voor rekening van de Eigenaren. Haar taak is het beheer van de boekingen, vanaf het contact met de klant tot de terugbetaling van de aanbetaling 15 dagen na het verblijf. HOLIDAYS ARDENNES is de tussenpersoon tussen de vakantiegangers en de eigenaars.

2. Eigenaar: een natuurlijke of rechtspersoon die het onroerend goed waarvan hij eigenaar is en dat het voorwerp uitmaakt van de huurovereenkomst, ter beschikking stelt.

3. Klant: meerderjarige natuurlijke persoon (personen) of rechtspersoon (-personen) die wenst (wensen) te verblijven in een woning die door HOLIDAYS ARDENNES ter beschikking is gesteld, of de persoon (personen) die in zijn (hun) naam verantwoordelijk is (zijn) voor het ondertekenen van de huurovereenkomst.

4. Huurovereenkomst: De overeenkomst waarbij de tussenpersoon zich als commissionair in eigen naam en voor rekening van de eigenaar bindt aan de levering van een vakantieverblijf aan de klant.

5. Werkdagen: maandag tot en met vrijdag, behalve op feestdagen.

6. Kantooruren: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur, behalve op feestdagen.

7. Aankomstdatum: eerste dag van het verblijf

8. Vertrekdatum: laatste dag van het verblijf

9. Verblijf: aankomstdatum en vertrekdatum inbegrepen

ARTIKEL 2: SLUITING VAN DE HUUROVEREENKOMST

2.1 Alle boekingen impliceren de instemming met deze voorwaarden.

2.2 De klant stuurt HOLIDAYS ARDENNES een reserveringsaanvraag per telefoon, post, e-mail of via de website.

2.3. HOLIDAYS ARDENNES registreert deze aanvraag en stuurt de klant via dezelfde weg een bestelbon met een beschrijving van het voorwerp van zijn aanvraag, in overeenstemming met de Belgische wetgeving waarvan een kopie wordt bijgevoegd.

2.4 Na ontvangst van het door de klant ondertekende bestelformulier neemt HOLIDAYS ARDENNES binnen 24 uur een standpunt in over de aanvaarding van de aanvraag.

2.5 Indien de boeking wordt aanvaard, heeft de klant 72 uur de tijd om de boeking te bevestigen en een aanbetaling van 30% te doen op de rekening van HOLIDAYS ARDENNES. Indien de aanbetaling niet binnen deze termijn is ontvangen, behoudt HOLIDAYS ARDENNES zich het recht voor de boeking te weigeren en het verblijf aan een andere Klant aan te bieden.

2.6 Na ontvangst van de aanbetaling binnen 72 uur bevestigt HOLIDAYS ARDENNES de boeking per post of elektronisch aan de klant en stelt hij hem/haar op de hoogte van de betalingstermijn van het saldo, met name 6 weken voor de aankomstdatum. De huurovereenkomst is van kracht zodra deze schriftelijke bevestiging aan de klant is verzonden.

2.7 Voor zover de boekingsaanvraag ten minste 10 weken voor de aankomstdatum is ingediend - en alleen in dit geval - heeft de klant het recht om af te zien van de overeenkomst gedurende een periode van 14 dagen vanaf de dag die volgt op de boekingsaanvraag. Deze annulering moet per aangetekende brief worden betekend. De boekingskosten zijn echter altijd voor rekening van de klant en de annulering wordt pas na de betaling van deze kosten door HOLIDAYS ARDENNES bevestigd.

2.8 Na ontvangst van het saldo neemt HOLIDAYS ARDENNES contact op met de Klant om de procedure voor het verblijf vast te stellen (overhandiging van de sleutel, bijkomende kosten, enz.).

Indien het saldo niet tijdig is ontvangen, kan het contract als beëindigd worden beschouwd en zijn de in artikel 7 bedoelde vergoedingen van toepassing.

2.9 Indien de boeking wordt geweigerd verbindt HOLIDAYS ARDENNES zich ertoe deze weigering aan de Klant uit te leggen en de eventueel voor deze boeking betaalde bedragen terug te betalen, maar verder heeft deze geen verplichtingen.

ARTIKEL 3: INFORMATIE GELEVERD DOOR DE KLANT:

3.1 De klant dient vóór het sluiten van de overeenkomst aan de tussenpersoon alle informatie over hem persoonlijk en over de andere leden van de groep te verstrekken, die relevant zijn voor het sluiten of uitvoeren van de overeenkomst. Het gaat hierbij met name om de kwaliteit of de samenstelling van de groep, het aantal volwassenen en kinderen en de aanwezigheid van huisdieren. De onvoldoende informatie verstrekt door de klant kan dus de uitvoering van de overeenkomst beïnvloeden. Er kunnen extra kosten worden aangerekend, onder de voorwaarden van artikel 6, of de overeenkomst kan worden opgezegd overeenkomstig artikel 8.1.
De samenstelling van de groep verwijst naar het aantal mensen dat het huis bezoekt, overdag of 's nachts, inclusief de mensen die overdag op bezoek zijn. De klant dient zich te houden aan het maximumaantal personen dat in de huisbeschrijving is aangegeven. In geen geval mag de nachtcapaciteit worden overschreden. In het geval van een duidelijk teken dat de capaciteit is overschreden, heeft de eigenaar het recht om het gebouw onmiddellijk te controleren op eventuele inbreuken.


3.2 Uiterlijk bij de aankomst op de locatie is de klant verplicht zijn bankgegevens (rekeninghouder, adres en rekeningnummer, BIC- en IBAN-code) te verstrekken voor de terugbetaling van de waarborg.

3.3 Op verzoek van een overheidsinstantie tonen de inzittenden hun identiteitskaart of paspoort, zodat hun gegevens op de ad-hocformulieren kunnen worden ingevuld.

3.4 De klant is verantwoordelijk voor alle foutieve informatie die hij aan HOLIDAYS ARDENNES meedeelt.

ARTIKEL 4: INFORMATIE AAN DE KLANT:

4.1. HOLIDAYS ARDENNES bezorgt de klant ten laatste voor het afsluiten van de overeenkomst de volgende informatie op het bestelformulier dat hem/haar wordt toegestuurd:

Deze informatie verschijnt ook op de factuur.

4.2. HOLIDAYS ARDENNES geeft ook informatie over het afsluiten en de inhoud van een annuleringsverzekering en een schadeverzekering voor vakantiewoningen. De klant is vrij om te beslissen of hij al dan niet dergelijke verzekering afsluit.

4.3. Er wordt nadere informatie aan de klant toegestuurd na betaling van het totale verschuldigde bedrag, inclusief het eventuele voorschot, evenals de kosten en lasten voor de dag van aankomst en voor het begin van het verblijf. Naast het volledige adres van het vakantiehuis en de reisroute ontvangt hij dan de voucher/het ticket, waarin de betaling van het huurbedrag wordt bevestigd en de kosten worden vermeld die ter plaatse moeten worden betaald.

4.4. Bij aankomst moet de klant in het bezit zijn van het bestelformulier dat hem toegang geeft tot het gebouw.

ARTIKEL 5: WIJZIGINGEN OP VERZOEK VAN DE KLANT:

5.1. Zodra een boeking is bevestigd, zullen eventuele wijzigingen die door een klant worden aangevraagd met betrekking tot de voorwaarden van de bevestiging, bijvoorbeeld de datum van het verblijf, de geboekte woning (...), aanleiding geven tot kosten voor rekening van de klant. Deze wijzigingen worden beschouwd als een boekingstransfer en moeten ten minste 8 weken voor het begin van het verblijf worden aangevraagd. Zij moeten noodzakelijkerwijs worden gemotiveerd, door de tussenpersoon worden aanvaard en schriftelijk worden gemeld. De hieruit voortvloeiende kosten lopen op tot € 30. Het bedrag van het verblijf en de bijkomende kosten voor de overdracht van de boeking moeten worden betaald volgens de modaliteiten voorzien in artikel 12.

5.2 HOLIDAYS ARDENNES reageert op elk verzoek tot wijziging en neemt zo snel mogelijk een beslissing. Indien zij niet kan ingaan op het verzoek van de klant, heeft de klant de mogelijkheid om zijn of haar verblijf schriftelijk te annuleren, overeenkomstig en onder de voorwaarden vermeld in artikel 7, ten laatste vijf dagen na de kennisgeving van HOLIDAYS ARDENNES.

5.3. In de 8 weken voor het begin van het verblijf worden de door de klant gevraagde wijzigingen beschouwd als annuleringen waarop de voorwaarden van artikel 7 van toepassing zijn.

5.4 Een overdracht door de klant aan een derde van zijn huurrecht, wordt tevens beschouwd als de overdracht van de boeking. De begunstigde van deze overdracht moet aan dezelfde contractuele voorwaarden voldoen als de overdragende partij. De in de drie voorgaande alinea’s bedoelde regels en voorwaarden zijn van toepassing. De overdragende en de begunstigde partij zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale bedrag van de huur en de boekingskosten.


5.5. De klant kan geen terugbetaling eisen voor het geval hij zijn verblijf zou verkorten.


ARTIKEL 6: WIJZIGINGEN DIE DOOR DE TUSSENPERSOON WORDEN OPGELEGD:

6.1. HOLIDAYS ARDENNES heeft het recht om een boeking zonder enig motief te weigeren.

6.2. HOLIDAYS ARDENNES heeft het recht om de bestemming van het verblijf (= vakantiehuis) te wijzigen vanwege bijzondere omstandigheden. Bijzondere omstandigheden worden gedefinieerd als gebeurtenissen die de levering van essentiële elementen die in de huurovereenkomst zijn opgenomen, kunnen verhinderen. Indien de oorzaak van deze wijziging aan de klant moet worden toegeschreven, wordt het bedrag van de schade aan de klant in rekening gebracht. Indien deze wijziging de verantwoordelijkheid is van de eigenaar of van HOLIDAYS ARDENNES, wordt het bedrag van de schade aan deze laatste in rekening gebracht overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het derde en vierde lid van dit artikel. Indien deze wijziging niet de verantwoordelijkheid is van de eigenaar, de klant of HOLIDAYS ARDENNES, draagt elke partij zijn eigen schade.

6.3. Indien de wijziging niet onder de verantwoordelijkheid van de klant valt, is HOLIDAYS ARDENNES verplicht een verblijf aan te bieden van een kwaliteit die ten minste gelijkwaardig is aan de kwaliteit die het voorwerp van de overeenkomst is. Deze gelijkwaardigheid van kwaliteit wordt beoordeeld aan de hand van verschillende criteria zoals de ligging en de situatie van de accommodatie, het comfortniveau en de faciliteiten die in de accommodatie worden aangeboden. Er zal ook rekening worden gehouden met de samenstelling van de groep en de wensen die de klant schriftelijk kenbaar heeft gemaakt. Als de voorgestelde accommodatie duurder is, neemt HOLIDAYS ARDENNES het prijsverschil voor haar rekening.

De klant heeft de mogelijkheid om de voorgestelde regeling binnen 2 dagen te weigeren. Indien de klant akkoord gaat, wordt een nieuwe overeenkomst opgesteld. Anders wordt de overeenkomst automatisch beëindigd en heeft de klant recht op de volledige terugbetaling van de uitgekeerde bedragen, maar zonder enige vergoeding.

6.4. Indien als gevolg van de bijzondere omstandigheden tijdens het verblijf een wijziging moet worden aangebracht die niet onder de verantwoordelijkheid van de klant valt, heeft de tussenpersoon een termijn van 2 werkdagen (48 uur) om de klant te informeren en een gelijkwaardige alternatieve oplossing zonder prijsverhoging voor te stellen indien de accommodatie van hogere kwaliteit is en het prijsverschil terug te betalen indien de accommodatie van mindere kwaliteit is. Indien HOLIDAYS ARDENNES niet in staat is een gelijkwaardige alternatieve oplossing aan te bieden of indien de klant deze oplossing niet aanvaardt, is HOLIDAYS ARDENNES verplicht de overeenkomst op te zeggen en de klant een deel van de prijs van het verblijf terug te betalen, berekend naar rato van het saldo van de gehuurde en onbezette dagen. Er kan ook een bijkomende schadevergoeding worden berekend op basis van de schade die de klant heeft geleden indien er geen alternatieve oplossing is voorgesteld binnen de hierboven vermelde periode van 48 uur. Deze schadevergoeding mag niet meer bedragen dan 30% van de huurprijs.

Het recht op aanvullende schadevergoeding is niet van toepassing in geval van overmacht.

ARTIKEL 7: ANNULERING OP VERZOEK VAN DE KLANT:

7.1. De klant heeft het recht om af te zien van de overeenkomst binnen de strikte grenzen en voorwaarden van artikel 2.7.

7.2. Na het verstrijken van de in artikel 2.7 genoemde termijn kan de klant de overeenkomst alsnog te allen tijde, uitsluitend per aangetekende brief, opzeggen, maar hij is wel de boekingskosten (€ 30), eventuele premies voor de annuleringsverzekering, de schadeverzekering voor het vakantieverblijf en de annuleringskosten verschuldigd. Annulerings- of beëindigingsvergoedingen worden als volgt berekend:

7.3. De annulering gaat in op de werkdag waarop HOLIDAYS ARDENNES de schriftelijke kennisgeving van de klant ontvangt, met de poststempel als bewijs, mits deze kennisgeving tijdens de kantooruren plaatsvindt. Indien dit niet het geval is, treedt deze in werking op de eerstvolgende werkdag.

7.4. De klant kan een annuleringsverzekering afsluiten bij de verzekeraar van zijn keuze. ARTIKEL 8: ANNULERING DOOR HOLIDAYS ARDENNES:

8.1. HOLIDAYS ARDENNES behoudt zich het recht voor om de overeenkomst op te schorten of te annuleren voor de aanvangsdatum van het verblijf, zonder betaling van enige vergoeding, indien de klant zijn betalingsverplichtingen voor het verblijf niet is nagekomen of onjuiste informatie heeft verstrekt. De klant is dan ook de annuleringskosten verschuldigd. HOLIDAYS ARDENNES behoudt zich tevens het recht voor om de huurovereenkomst voor de duur van het verblijf te onderbreken indien de klant ernstig tekortschiet in zijn verplichtingen zoals bedoeld in artikel 9.

8.2 Indien als gevolg van de bijzondere omstandigheden tijdens het verblijf een annulering moet worden aangebracht die niet onder de verantwoordelijkheid van de klant valt, heeft de tussenpersoon een termijn van 2 werkdagen (48 uur) om de klant te informeren en een gelijkwaardige alternatieve oplossing zonder prijsverhoging voor te stellen indien de accommodatie van hogere kwaliteit is en het prijsverschil terug te betalen indien de accommodatie van mindere kwaliteit is. Indien HOLIDAYS ARDENNES niet in staat is een gelijkwaardige alternatieve oplossing aan te bieden of indien de klant deze oplossing niet aanvaardt, is HOLIDAYS ARDENNES verplicht de overeenkomst op te zeggen en de klant een deel van de prijs van het verblijf terug te betalen, berekend naar rato van het saldo van de gehuurde en onbezette dagen. Er kan ook een bijkomende schadevergoeding worden berekend op basis van de schade die de klant heeft geleden indien er geen alternatieve oplossing is voorgesteld binnen de hierboven vermelde periode van 48 uur. Deze schadevergoeding mag niet meer bedragen dan 30% van de huurprijs.

Het recht op aanvullende schadevergoeding is niet van toepassing in geval van overmacht.


ARTIKEL 9: VERPLICHTINGEN EN VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE KLANT:

9.1 De klant verklaart de juistheid van de aan HOLIDAYS ARDENNES verstrekte informatie.

9.2. Een persoon die in naam van of ten behoeve van een derde een overeenkomst sluit, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Hij is derhalve wettelijk aansprakelijk voor de handelingen van de andere leden van de groep, met inbegrip van de schade en de verliezen die deze laatste hebben veroorzaakt.

9.3. De klant is verplicht om het huis, de buurt en de omgeving te respecteren, inclusief wat betreft lawaai. Hij gebruikt het huis als een goede huisvader, volgens de instructies van HOLIDAYS ARDENNES of de eigenaar ter plaatse, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst. Hij zorgt er in het bijzonder voor dat het R.O.I. en een eventueel rookverbod worden nageleefd, dat er geen voertuigen op de gazons worden gebruikt, dat er geen tenten of andere extra tijdelijke accommodaties worden opgezet. Hij verbindt zich ertoe zijn aansprakelijkheid voor huurrisico's zoals glasbreuk, brand- en waterschade te dekken.

9.4. De klant die door zijn gedrag zodanige ongemakken veroorzaakt of zou kunnen veroorzaken dat de goede uitvoering of de goede voortzetting van de huurovereenkomst in gevaar komt, kan van HOLIDAYS ARDENNES of de eigenaar verwachten dat hij de nodige maatregelen neemt. De kosten die vervolgens voortvloeien uit een onderbreking van de huur zijn voor rekening van de klant, voor zover de ongemakken en overlast aan een van de inzittenden kunnen worden toegeschreven. Elke vergoeding van de klant is in dit geval uitgesloten.

9.5. De klant is verplicht de eigenaar onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke schade of verlies aan het gehuurde gebouw of de inhoud ervan. De herstellingen en terugkopen als gevolg van deze gebeurtenis worden onmiddellijk door de klant aan de eigenaar vergoed. De klant is verantwoordelijk voor eventuele schade en/of verlies veroorzaakt door hem, door een eventuele bewoner of bezoeker, zelfs als deze na het vertrek worden opgemerkt. Hiertoe stellen HOLIDAYS ARDENNES of de eigenaar de klant een factuur ter beschikking die uiterlijk binnen 30 dagen na de factuurdatum moet worden betaald.  Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag stelt HOLIDAYS ARDENNES de klant in gebreke door middel van een brief/e-mail naar het adres van de klant. In dit geval is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van tien (10) % van het factuurbedrag, met een minimum van € 100,-. Daarnaast is er een verwijlintrest verschuldigd van acht (8) % op jaarbasis vanaf de factuurdatum tot de datum van de volledige betaling. Het bedrag van de huurwaarborg dat door de klant aan de eigenaar of aan HOLIDAYS ARDENNES is betaald en niet aan de klant wordt terugbetaald na aftrek van eventuele andere kosten en lasten, dient van het verschuldigde bedrag te worden afgetrokken.

9.6. De klant is verplicht de aankomst- en vertrektijden te respecteren zoals bepaald in de huurovereenkomst. Eventuele problemen worden zo snel mogelijk aan HOLIDAYS ARDENNES of de eigenaar meegedeeld, om afspraken te maken en een andere aankomsttijd af te spreken. Bij overschrijding van de vertrektijd door de klant is HOLIDAYS ARDENNES gerechtigd de betaling van een extra daghuur te eisen.

9.7 De klant is verplicht het aantal personen dat een gehuurd gebouw mag bevatten niet te overschrijden. Bij overschrijding hiervan heeft de eigenaar of HOLIDAYS ARDENNES het recht de toegang tot het gebouw te weigeren of de bewoners ervan te verwijderen zonder dat de klant een schadevergoeding kan eisen.

9.8. De eigenaar heeft ook het recht om zonder vergoeding de toegang tot de woning te weigeren indien de klant een of meer huisdier(en) bij zich heeft en dus in strijd is met de specifieke informatie inzake de beperkingen of verboden van de toegang, zoals weergegeven in de beschrijving van het huis of in de voucher. Sommige eigenaren aanvaarden de aanwezigheid van een of meer honden met of zonder schoonmaakkostenvergoeding. De aanwezigheid van een huisdier moet echter in alle gevallen het voorwerp uitmaken van een specifiek en voorafgaand verzoek aan HOLIDAYS ARDENNES, dat naar behoren schriftelijk moet worden aanvaard.

9.9. Het bedrag van de waarborgsom en de vervaldatum staan vermeld op zowel de beschrijving van het huis als op het verblijfticket. Tenzij anders overeengekomen, wordt dit bedrag bij de overhandiging van de sleutels in de handen van de eigenaar gegeven. Indien het bedrag van de waarborg niet (volledig) wordt betaald, ongeacht de oorzaak, heeft de eigenaar of HOLIDAYS ARDENNES het recht om de toegang tot het gebouw te weigeren zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. De huurovereenkomst wordt dan geacht te zijn geannuleerd op de datum van het begin van het verblijf, ten nadele van de klant.

9.10. Bij de overhandiging van de sleutels moeten ook de kosten voor water, energie en andere kosten ter plaatse worden betaald, die forfaitair worden vastgesteld (bv. verwarmingskosten per dag, toeristenbelasting, vuilnis, schoonmaak, enz.) en niet naar rato van de verbruiksindexen zijn opgenomen. De kosten berekend naar rato van de verbruiksindexen (bijvoorbeeld stookoliekosten per liter verbruik), of als gevolg van schade en verlies zijn betaalbaar bij het vertrek. Zij kunnen worden gedebiteerd van het bedrag van de waarborg indien deze na de dag van vertrek wordt teruggegeven.

9:11 De klant is verplicht om het gebouw en de inhoud ervan in een nette en schone staat terug te geven, zelfs als de eigenaar een extra schoonmaakbeurt heeft voorzien. In het bijzonder moet het huis worden schoongeveegd, moet de vaat worden gewassen en opgeruimd en moet het meubilair dat eventueel is verplaatst, weer op zijn oorspronkelijke plaats worden gezet. De verhuurder heeft het recht om een specifieke vergoeding te eisen indien het schoonmaken en opruimen van het pand langer duurt dan gebruikelijk.

9:12 Er wordt speciale aandacht besteed aan het beddengoed. Tenzij anders overeengekomen, moet de klant zijn eigen beddengoed en lakens meenemen en gebruiken ter bescherming van de door de eigenaar ter beschikking gestelde kussens, dekbedden, dekens en matrassen. Als dit materiaal vuil blijkt te zijn, behoudt de eigenaar zich het recht voor om de borg in te houden voor extra schoonmaakkosten.

9.13 De klant dient HOLIDAYS ARDENNES te informeren indien hij vaststelt dat de accommodatie niet voldoet aan de informatie of normen van artikelen 73 tot 78 van het decreet van 18 december 2003.

ARTIKEL 10: VERPLICHTINGEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HOLIDAYS ARDENNES:

10.1. Een huuraanbod dat is opgenomen in een van de publicaties van HOLIDAYS ARDENNES is alleen geldig binnen de grenzen van de beschikbaarheid van de aangeboden goederen. HOLIDAYS ARDENNES kan te allen tijde besluiten een aanbod tijdelijk of definitief in te trekken.

10.2. HOLIDAYS ARDENNES is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de overeenkomst, zowel door haarzelf als door haar medewerkers die handelen in het kader van hun functie.

Zij is in het bijzonder verplicht de klant te voorzien van de algemene en belangrijke informatie zoals bedoeld in artikel 4.1, de sleutels van de woning, het exacte adres en het toegangsplan, evenals de nuttige informatie met betrekking tot bijvoorbeeld het sorteren en ophalen van huishoudelijk afval, het telefoonnummer voor noodgevallen, en zij is tevens verplicht te garanderen dat deze informatie correct is, dat zij het akkoord van de eigenaar heeft verkregen, dat de klant toegang krijgt tot het gehuurde goed en dat het goed in overeenstemming is met de gegeven beschrijving, waarbij de foto's echter slechts een informatieve waarde hebben en niet in het contractuele veld komen.

10.3. De verantwoordelijkheid van HOLIDAYS ARDENNES kan in de volgende gevallen niet worden ingeroepen:

10.4 Indien de aansprakelijkheid van HOLIDAYS ARDENNES wordt ingeroepen als gevolg van een tekortkoming, wordtdeze aansprakelijkheid beperkt of uitgesloten in de zin van het Belgische recht.

10.5. Noch HOLIDAYS ARDENNES, noch de eigenaar zijn verantwoordelijk voor enig verlies, diefstal, schade, letsel of nalatigheid veroorzaakt aan of door klanten en/of bewoners tijdens hun verblijf.

10.6. Elke overeenkomst of toestemming die door HOLIDAYS ARDENNES wordt verleend, moet noodzakelijkerwijs schriftelijk worden bevestigd, en bij gebreke hieraan wordt deze geacht niet te bestaan.

10.7. In alle gevallen waarin de HOLIDAYS ARDENNES aansprakelijk is, mag de schadevergoeding die zij verschuldigd is ter vergoeding van welke schade dan ook, direct of indirect, niet meer bedragen dan het bedrag van de huur.

ARTIKEL 11: BEDRAG VAN DE HUUR:

11.1 Het gepubliceerde huurbedrag is per woning en per verblijf. De dossierkosten zijn er 30€ per boeking, ongeacht de duur van het verblijf, het aantal deelnemers en de gehuurde accommodatie.

11.2 De verplichte kosten worden eveneens vermeld: schoonmaak, elektriciteit, water, gas, toeristenbelasting. Het betreft een forfait voor een beleid van goede huisvader.

Dit forfait dekt niet de elektrische voertuigen, zwembadinstallatie of andere apparatuur die niet op de presentatiepagina van de accommodatie staat vermeld. Als het verbruik te hoog is, worden extra kosten in rekening gebracht.
Alle getoonde prijzen zijn inclusief alle belastingen. Zij worden te goeder trouw verstrekt en HOLIDAYS ARDENNES kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kennelijke fouten of nalatigheden.


11.3 Er dient tevens een waarborg te worden verstrekt voor elke woning, die 14 dagen na de vertrekdatum geheel of gedeeltelijk wordt teruggestort.

11.4 Extra opties, zoals de huur van bedlinnen, worden gespecificeerd en als supplement betaald.

ARTIKEL 12: BETALINGSMODALITEITEN:

12.1 De klant betaalt het voorschot van 30% van het totale bedrag binnen 72 uur na de bevestiging van zijn boeking. Het volledige saldo van de som en de waarborg moeten ten laatste 6 weken voor de datum van het begin van het verblijf worden betaald.

12.2 In geval van een last minute: de volledige betaling moet binnen 24 uur plaatsvinden en het betalingsbewijs moet binnen dezelfde termijn naar HOLIDAYS ARDENNES worden gestuurd.

12.3 Bij gebrek aan betaling van het totale verschuldigde bedrag en/of de waarborg, binnen de 3 dagen na de betalingsherinnering aan de klant, wordt de overeenkomst beëindigd op kosten van de klant, wordt de boeking als nietig beschouwd en zijn de in artikel 7.2 vermelde vergoedingen verschuldigd.

12.4 De betaling moet worden uitgevoerd op het rekeningnummer dat op het bestelformulier is vermeld of via online betaling (bankkosten te betalen door de klant).

Indien hij niet voldoet, betalingsherinnering en verplichting tot betaling binnen 3 dagen, anders beëindiging van de overeenkomst.

12.5 De waarborg wordt binnen 14 dagen na afloop van de huurperiode terugbetaald, onder aftrek van eventuele schade, kosten of verliezen.

Indien geen overeenstemming kan worden bereikt tussen de eigenaar, de tussenpersoon en de klant over de terug te betalen bedragen, moet de klant in beroep gaan bij de vrederechter die exclusief bevoegd is voor de eigenaar, en deze laatste uitsluitend tegen de klant, aangezien HOLIDAYS ARDENNES buiten dit geschil staat en zich ertoe verbindt de bedragen die door de vrederechter worden betwist over te maken aan wie dan ook, tot het bedrag van de betaalde waarborg, zonder dat hij enige kosten, schadevergoeding of rente verschuldigd is voor de vertraging in de terugbetaling van de waarborgsom die door dit geschil wordt veroorzaakt.

ARTIKEL 13: KLACHTEN:

13.1. HOLIDAYS ARDENNES selecteert zijn aanbod zorgvuldig en controleert de kwaliteit ervan. De beschrijvingen van de vakantiewoningen in de publicaties van HOLIDAYS ARDENNES zijn te goeder trouw gemaakt en bevatten zowel objectieve als subjectieve elementen. De tussenpersoon is niet gebonden aan duidelijke materiële fouten in de prijzen en beschrijvingen van de goederen. HOLIDAYS ARDENNES werkt, voor zover mogelijk, al haar databases met betrekking tot haar aanbod bij. Mocht een klant toch zijn ongenoegen uiten, dan zal HOLIDAYS ARDENNES zijn best doen om zijn klacht op een correcte en efficiënte manier af te handelen.

13.2. Een klacht voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst moet onmiddellijk per aangetekende brief of e-mail aan HOLIDAYS ARDENNES worden meegedeeld.

13.3. Een tijdens de uitvoering van de overeenkomst vastgestelde tekortkoming (en met name de niet-conformiteit van de accommodatie of de inhoud) moet onmiddellijk en uiterlijk binnen 24 uur (op straffe van verbeurdverklaring) aan de eigenaar worden meegedeeld, zodat er onmiddellijk een minnelijke schikking kan worden getroffen of zodat het bewijs van deze tekortkoming kan worden geleverd. Indien de klacht op dat moment niet met de eigenaar kan worden opgelost, is de klant verplicht om uiterlijk binnen 48 uur contact op te nemen met HOLIDAYS ARDENNES om een oplossing voor het probleem te vinden.

13.4. Bij gebrek aan een gepaste oplossing vult de klant ter plaatse een klachtenformulier in dat door de eigenaar wordt verstrekt. Het document dat in tweevoud is opgesteld, wordt medeondertekend door de klant en de eigenaar. De klant moet een afschrift van dit document persoonlijk of per post aan HOLIDAYS ARDENNES overhandigen, uiterlijk 15 dagen na het einde van het verblijf.

13.5 Indien de klacht niet tijdens het verblijf is ingediend, dient deze, op straffe van verbeurdverklaring, binnen twee werkdagen na de afloop van het verblijf per aangetekende brief of e-mail te worden ingediend. HOLIDAYS ARDENNES verbindt zich ertoe om binnen 72 uur te antwoorden en samen met de eigenaar een oplossing te zoeken. Indien er binnen vier maanden na het einde van het verblijf geen minnelijke schikking kan worden getroffen tussen de klant, de eigenaar en de tussenpersoon, kunnen de klant en/of de eigenaar tegen elkaar in beroep gaan bij de bevoegde vrederechter, met volledige kwijting van HOLIDAYS ARDENNES.

ARTIKEL 14: BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER:

14.1. Om tegemoet te komen aan de wensen van de huidige en potentiële klanten voert HOLIDAYS ARDENNES een analyse van hun behoeften uit. De klant heeft het recht om zijn mening op de website te publiceren. HOLIDAYS ARDENNES behoudt zich niettemin het recht voor om ongepaste opmerkingen te verwijderen of op te schorten zolang het eventuele geschil wordt beslecht. De klant gaat er overigens mee akkoord dat HOLIDAYS ARDENNES contact opneemt met de eigenaar om zijn mening over de klant te vragen en om deze mening op de website te publiceren.

14.2 Overeenkomstig de nationale en Europese wettelijke bepalingen inzake postorderverkoop en verkoop op afstand waar deze onder valt, moet de verzamelde commerciële informatie echter wel in overeenstemming zijn met de legitieme bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de klanten. Deze laatsten hebben ook het recht om geïnformeerd te worden over het gebruik van deze gegevens die op hen betrekking hebben. Zij hebben ook recht op verbeteringen en bezwaren.

ARTIKEL 15: GESCHILLENBESLECHTING:

15.1 Indien een bepaling van deze huurvoorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar wordt geacht, moet deze bepaling vervangen worden door een wettelijke bepaling die de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert. De overige bepalingen met betrekking tot de huurvoorwaarden worden niet beïnvloed.

15.2. Het contract wordt beheerst door het Belgische recht. Elk geschil dat voortvloeit uit deze overeenkomst valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Luxemburg, afdeling Marche-en-Famenne.

Holidays Ardenne, locations de villas, d'appartement et de maisons en Ardenne. Verhuur van villa's, appartementen en huizen in de Ardennen

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Volg onze sociale netwerken

© Holidays Ardenne 2020 | Juridische kennisgeving | Voorwaarden | Website by Storiastart